frankofonisë Francophonie-2016-7

Java e frankofonisë në EFIT

Java e gjuhes frënge dhe e frankofonisë u krijuanëvitin 1995 me nismën e Ministrisësë Kulturës dhe Komunikacionit. E festuarnëmuajin mars, ajoështëçdo vit mundësiapërtëfocuarlidhjetqë na bashkojnë me gjuhënfrëngedhekulturat e lidhura me frankofoninëprejvleravenjerëzoretëpërbashkëta. Tëmërkurënmë 23 Mars 2016, nxënësit e shkollësFrancezeNdërkombëtaretëTiranës (EFIT) prezantuan një spektakël përpara mësuesve të tyre, prindërvedheAtasheuttëbashkëpunimitpërfrengjishten. Programiispektaklitishtesimëposhtë : Kopshti – Klasa e parë – Klasa…